28.07. BUKAHARA 2020 05 20x14cm 300dpi (c) Stefan Braunbarth